Personeel, arbeidsmarkt en leerbedrijf

De economische groei leidt tot groei van banen in de kinderopvang. Daarnaast zorgen de nieuwe wettelijke kwaliteitseisen  voor de toenemende vraag naar medewerkers.

Aan medewerkers in de kinderopvang worden zwaardere eisen gesteld. Dit vraagt ook iets van het opleidingsniveau. Vooral de vraag naar pedagogisch medewerkers met MBO 4 niveau stijgt door de intensivering van de samenwerking met onderwijs en onder invloed van de eisen in de IKK (innovatie wet kinderopvang).

Vlietkinderen heeft in 2018 gemiddeld 308 medewerkers, 196 fte in dienst.

Cijfers

Personeel, arbeidsmarkt en leerbedrijf

De economische groei leidt tot groei van banen in de kinderopvang. Daarnaast zorgen de nieuwe wettelijke kwaliteitseisen  voor de toenemende vraag naar medewerkers.

Aan medewerkers in de kinderopvang worden zwaardere eisen gesteld. Dit vraagt ook iets van het opleidingsniveau. Vooral de vraag naar pedagogisch medewerkers met MBO 4 niveau stijgt door de intensivering van de samenwerking met onderwijs en onder invloed van de eisen in de IKK (innovatie wet kinderopvang).

Vlietkinderen heeft in 2018 gemiddeld 308 medewerkers, 196 fte in dienst.

Cijfers

Inzetbaarheid en verzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2018 is 5,93%.  Onze focus ligt op de continue aandacht en inspanning voor inzetbaarheid.

Bezettingsgraad locaties

We zien een aanzienlijk positievere balans tussen het aantal kinderen dat in 2018 is gestart met opvang bij Vlietkinderen en het aantal kinderen dat in 2018 is gestopt met opvang bij Vlietkinderen. Daarnaast is het aantal nieuw verkochte dagdelen in 2018 groter dan het aantal gestopte dagdelen.

Deze ontwikkeling komt tot uitdrukking in de stijging in de gemiddelde bezettingsgraden op zowel KDV als BSO. Het verschil tussen de afname van de ‘gewilde’ dagen (maandag/dinsdag/donderdag) en de andere dagen (woensdag/vrijdag) blijft groot.

Ter illustratie: BSO Vuurtoren kent een volle bezetting van 110 kinderen op maandag/dinsdag/donderdag. Op woensdag/vrijdag maken er 30 kinderen gebruik van de BSO.

Cijfers

Inzetbaarheid en verzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2018 is 5,93%.  Onze focus ligt op de continue aandacht en inspanning voor inzetbaarheid.

Bezettingsgraad locaties

We zien een aanzienlijk positievere balans tussen het aantal kinderen dat in 2018 is gestart met opvang bij Vlietkinderen en het aantal kinderen dat in 2018 is gestopt met opvang bij Vlietkinderen. Daarnaast is het aantal nieuw verkochte dagdelen in 2018 groter dan het aantal gestopte dagdelen.

Deze ontwikkeling komt tot uitdrukking in de stijging in de gemiddelde bezettingsgraden op zowel KDV als BSO. Het verschil tussen de afname van de ‘gewilde’ dagen (maandag/dinsdag/donderdag) en de andere dagen (woensdag/vrijdag) blijft groot.

Ter illustratie: BSO Vuurtoren kent een volle bezetting van 110 kinderen op maandag/dinsdag/donderdag. Op woensdag/vrijdag maken er 30 kinderen gebruik van de BSO.


Cijfers

Met het oog op het statutair aftreden van twee leden in de eerste helft van 2019, werd de Raad van Toezicht, in september uitgebreid tot vijf leden. Vanaf dat moment bestond de raad uit Frank van den Akker, Jolanda van Bussel, Arwin Yu, Patty Wijnen (nieuw toegetreden) en Tilly Zwartepoorte (voorzitter). Er werd zes keer vergaderd, waarbij ook tijd werd ingeruimd voor de zelfevaluatie. 

Tilly Zwartepoorte, voorzitter Raad van Toezicht; 

Ook dit jaar waren er de jaarlijkse contacten met een vertegenwoordiging van de Centrale Ondernemingsraad en de Centrale Ouderraad. De Raad van Toezicht volgt volledig de governance code voor de sector kinderopvang.

In dit eerste volle kalenderjaar van de in 2017 aangetreden nieuwe bestuurder, Tine Oudshoorn, werden op belangrijke onderwerpen grote stappen gezet; de lange termijn strategie werd herijkt inclusief de daaruit voortvloeiende aanpassing van de organisatie. Tevens werd een investeringsagenda opgesteld voor de komende jaren.

Een ander belangrijk punt in 2018 was de opdracht om te voldoen aan de eisen die op grond van Europese privacy wetgeving (AVG) gesteld worden. Dat was een niet geringe opgave, maar we kunnen tot onze tevredenheid vaststellen dat dat is gelukt.

De samenwerking met onderwijs en gemeenten om gezamenlijk de ontwikkeling van Integrale Kindcentra te realiseren, verdient onverminderd aandacht in het belang van de continuïteit en kwaliteit van onze organisatie. De Raad van Toezicht heeft er vertrouwen in dat Stichting Vlietkinderen ook in 2019 op de ingeslagen weg voortgaat en daarin succesvol zal zijn.”

Woord van de Raad van Toezicht